VOORWAARDEN VERHUUR YURT RAWW LIFESTYLE

1. DEFINITIES

1. Onder verhuurder wordt verstaan Raww Lifestyle
2. Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder afspraken heeft gemaakt.
3. Onder de yurt wordt verstaan de yurt en de wagen / huis waar het toilet en de keuken is.
4. Onder gebruikers wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van huurder.
5. Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de huurovereenkomst door huurder.

2. RESERVERINGEN

1. Reserveringen worden per email gedaan via info@rawwlifestyle.nl.
2. De reservering is definitief als deze door Raww lifestyle bevestigd is per mail.
3. Annulering kan alleen via e-mail plaatsvinden en is definitief wanneer dit is bevestigd door Raww Lifestyle.

page1image33775728

FACTURERING EN BETALING

1. Zodra de reservering definitief is, zal de factuur voor de totale verhuur worden verzonden.
2. Huurder dient deze factuur binnen twee weken na factuurdatum te voldoen.
3. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, staat het de verhuurder vrij om de reservering te laten vervallen.
4. Indien een huurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan verhuurder te vergoeden.
5. Verhuurder behoudt het recht de huurprijs aan te passen.

ANNULERING

1.Bij iedere annulering wordt 20 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
2. Bij annulering tussen de 45 en 30 dagen voor aanvang van het evenement wordt 25% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
3. Bij annulering tussen de 30 en 15 dagen voor aanvang van het evenement wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
4. Bij annulering bij minder dan 15 dagen voor aanvang van het evenement wordt 80% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht

GEBRUIK VAN DE RUIMTE

1. Roken is niet toegestaan.
2. Huurder dient de yurt achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd aangetroffen.
3. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan de yurt en alle aanwezige zaken. En om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om dergelijke schade te voorkomen.
4. Raww
Lifestyle heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de yurt en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de yurt door huurder. Ook schoonmaak en opruimkosten zullen in rekening worden gebracht aan huurder.


AANSPRAKELIJKHEID

1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door huurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen Raww Lifestyle, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.

2. Raww Lifestyle is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders en gebruikers.

3. Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder en welke op enerlei wijze schade toebrengen.

TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.

2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder.